شما مراجعین گرانقدر، صاحب نظران، پزشکان و همکاران گرامی با ارسال این فرم و ثبت انتقادات و پیشنهادات مفید خود
ما را در ارائه خدمات بهتر یاری فرمائید

مشهد - پنجراه سناباد (ابن سینا) - جنب خیابان پاستور - پلاک 186

تلفن :   19 41 3843  و 20 41 3843
فکس :  45 74 3840
draminilab@yahoo.com : ایمیل